هزینه ثبت نام در آزمون ارشد دانشگاه آزاد هشتاد هزارتومان می باشد

هزینه ثبت نام در آزمون دکتری دانشگاه آزاد یکصدو شصت هزارتومان می باشد