قانون محاسبات عمومی کشور شامل ۱۴۰ ماده قانون میباشد که هر ماده قانون هم از چندین تبصره تشکیل شده است .

که با تمام جزییات در فایل پیوست موجود می باشد.