حسابرس به دلیل اجرای روش های خاص رسیدگی با توجه به عملیات اصلی هر شرکت علاوه بر قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری می تواند بر دیگر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری موثر باشد. این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس با مربوط و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری است. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و مربوط و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری به عنوان متغیرهای وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ۳۲۴۸ سال زوج شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین سبک حسابرس و ویژگی های مربوط و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری رابطه ای معنادار وجود دارد و بر این اساس حسابرس علاوه بر قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری می تواند بر مربوط و قابل مقایسه بودن این اطلاعات موثر باشد.

با مقدمه فوق،ما مقاله تاثیر سبک حسابرس بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را برای مطالعه و آشنایی شما کاربران گرامی وبسایت چابک قرار داده ایم که می توانید از لینک زیر آن را دانلود نمائید.