تبلیغات

آئین نامه کارهای سخت و زیان آور مصوب ٢٩/٩/١٣٧١

کارگر

ماده ١ـ کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می گردد که نتیجه  آن بیماری شغلی و عوارض ناشی ازآن می باشد.

تبصره ـ کارهایی که در آن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص و یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیری غیر استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و با به کارگیری امکانات فوق بتوان این عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانید جزو کارهای سخت و زیان آورمحسوب نمی گردد.

ماده ٢ـ تشخیص این امر به عهده کمیته ماده ١٨ این آئین نامه خواهد بود. براین اساس کارهای سخت و زیان آور به شرح مواد آتی خواهدبود. کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضیکه ایجاب می نماید کارگران در تونل ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند.

تبصره ـ کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار،  حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهروها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید، می باشد.

ماده ٣ـ حفر قنوات و چاه ها و فاضلاب ها و تونل های زیرزمینی و کار در مخازن سربسته.

ماده ۴ـ تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کورههای ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.

ماده ۵ـ کار کارگرانی که مستقیمﹰا و مستمرﹰا در امر تولید در کارگاه های دباغی،  سالامبورسازی و روده پاک کنی اشتغال دارند و کار مستمر در گنداب روها، جمع آوری، حمل و دفن زباله شهری.

ماده ۶ـ کارکارگرانی که مستمرﹰا به امر جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود( نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالنهای پرورش طیور ) در واحدهای دامداری  و طیور اشتغال دارند.

ماده ٧ـ کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمین بر روی دکل ها، اتاقک های متحرک،  داربست ها و اسکلت ها.

ماده ٨ ـ کار مداوم بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار ۶٣ کیلو ولت و بالاتر.

ماده ٩ـ مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی.

ماده ١٠ـ عملیات جوشکاری در داخل مخازن.

ماده ١١ـ کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتلای بیماری های حاصل از اشعه را فراهم می آورد،نظیر کار  با مواد رادیواکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونساز، به تشخیص مراجع ذی صلاح و به استناد قانون محافظت در برابر اشعه،  مصوب جلسه مورخ ٢٠ فروردین ماه ١٣۶٨ مجلس شورایاسلامی.

ماده ١٢ـ کار در محل های با فشار محیط بیش از حد نیاز مجاز، از قبیل غواصی.

ماده ١٣ـ کار مستمر در محیط هایی که با وجود رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی موجباتبیماریهای گوشی و یا کری کارگر را فراهم می سازد.

ماده ١۴ـ کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن و طویله ها وآشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی.

ماده ١۵ـ کار کارگرانی که مستقیمﹰا در امر تولید و ترکیب سموم وحشره کش ها اشتغال دارند درزمان انجام کار.

ماده ١۶ـ کار با وسایل دارای ارتعاش در حدی که برای سلامت کارگر زیان آور باشد.

ماده ١٧ـ مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار، حد مجاز و استاندارد هر یک از مواد

شیمیایی و عوامل بیولوژیکی و فیزیکی که در این آئین نامه نامبرده شده است را پس از تشکیلکمیته های تخصصی تعیین و جهت تصویب به شورای عالی حفاظت فنی پیشنهاد می نماید. ترکیب کمیته های تخصصی را شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهد نمود.

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری