وزارت نیرو طی بخشنامه ای صرفا دوره های آموزشی شغلی و مدیران را  برای احتساب در ارتقاء رتبه های شغلی کارمندان ملاک عمل دانسته است.

نحوه محاسبه تجربه مورد قبول مندرج در شرایط ارتقا به رتبه و طبقه بر اساس ضوابط ذیل خواهد بود:

الف : منظور از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت وی می گردد. ودر تعیین  طبقه و رتبه وی به تناسب جزء یکی از موارد مشروحه زیر می باشد.
ب : تجربه مربوط، آن قسمت از خدمات مستخدم است که شغل مربوط به پست مورد تصدی باشد.
ج: تجربه مشابه آن قسمت از خدمات مستخدم است که در زمینه  پست مورد تصدی او باشد.(مانند تجربه بهدار برای بهیار)
قابل به ذکر است با توجه به تعاریف فوق تجربه قابل قبول جمع ردیفهای زیر خواهد بود:
۱- کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدی.
۲- کلیه خدمات انجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی.
۳- از بقیه خدمات ، معادل جمع ردیفهای یک و دو.
در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود.

نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول خدمت در ارتباط با پست مورد تصدی مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند جهت ارتقاء به رتبه و طبقات  بالاتر به شرح زیر می باشند:

۱. ‌کل سوابق تجربی مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و بالاتر .
۲.  پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم قابل احتساب می باشد .
۳. ‌پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم قابل احتساب می باشد.
۴.  ‌از بقیه سوابق ،‌معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس قابل احتساب خواهد بود .
–  پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مرتبط تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است .
– مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به تعاریف بندهای “ب” و “ج”  به تناسب جزو هر یک از موارد مندرج در بند “د”  قابل احتساب است.
– در احتساب تجربه بخش غیر دولتی مستخدمین،‌فقط آن قسمت از تجربه مستخدم که در شغل مورد تصدی او باشد ملاک محاسبه خواهد بود


به این مطلب امتیاز بدهید:
دانلود بخشنامه شماره ۵۱۰ وزارت نیرو درباره احتساب در ارتقاء رتبه های شغلی کارمندان
به این مطلب امتیاز دهید: