حسابرسی عملیاتی شرکت های دولتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه منتشر شد.

جهت دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.


به این مطلب امتیاز بدهید:
تصویبنامه۸۶۲۳۱/ت ۵۳۵۱۶ ه مورخ۹۵/۷/۱۸ (تعیین شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی)
به این مطلب امتیاز دهید: