مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد:

مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی شرایط بهره مندی اتباع خارجی از قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را تشریح کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حسین جودکی با اعلام این مطلب گفت: در اجرای ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی با رویکرد تسهیل امور بیمه اتباع خارجی، شرایط بهره مندی اتباع موصوف از قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد نیز فراهم شده است.
وی با بیان اینکه، اتباع خارجی که دارای پروانه یا کارت کار معتبر بوده و در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند، مشمول بیمه اجباری بوده، اظهار داشت: کارفرمایان این دسته از اتباع خارجی می‌بایست نسبت به بیمه کردن آنها اقدام کنند و در صورت خودداری کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی، نسبت به احقاق حقوق اتباع فوق اقدام خواهد کرد.
شایان ذکر است از این پس اتباع خارجی که بصورت خویش‌فرما (خود اشتغالی) در یکی از مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی فعالیت داشته و دارای پروانه یا کارت کار معتبر باشند، می‌توانند طبق شرایط مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.


به این مطلب امتیاز بدهید:
شرایط بهره مندی اتباع خارجی از قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
به این مطلب امتیاز دهید: