پیرو اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به اطلاع داوطلبان متقاضی رشته امتحانی ۱۱۴۸ (مدیریت کسب و کار و امور شهری) می‌رساند با توجه به منسوخ شدن رشته “مدیریت اجرایی” و تبدیل آن بر اساس مصوبات شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه‌ریزی، به رشته “مدیریت کسب و کار” موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:

۱- ظرفیت سنوات گذشته رشته مدیریت اجرایی به گرایش‌های مختلف “مدیریت کسب و کار” اضافه خواهد شد.

۲- داوطلبان متقاضی رشته “مدیریت کسب و کار” و گرایش‌های مربوطه از بین دروس مجموعه دروس تخصصی (۱) (شامل دانش‌ مسائل‌ روز در زمینه‌ مدیریت ‌مؤسسات‌ تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی‌، نظریه‌های ‌عمومی‌ مدیریت و زبان ‌فارسی‌)  و مجموعه دروس تخصصی (۲) (شامل ریاضیات‌ عمومی۱ و ۲ دوره‌ فنی ‌و مهندسی) فقط یک مجموعه را مطابق جدول بند ۳ به اختیار امتحان خواهند داد.

۳- تعداد سوال‌ها و زمان پاسخگویی برای رشته “مدیریت کسب و کار” در تمامی گرایش‌ها به قرار زیر می‌باشد:

شماره دفترچهعنوان درسضریبتعداد سوالزمان
یکاستعداد و آمادگی تحصیلی‌ ویژه رشته ‌مدیریت‌۲۴۰۱۸۰ دقیقه
انتخاب یکیاز مجموعه دروس به اختیارمجموعه دروس تخصصی

(۱)

دانش‌ مسائل‌ روز در زمینه‌ مدیریت ‌مؤسسات‌ تولیدی‌، خدماتی و طرح‌های عمرانی‌۲۲۵
نظریه‌های ‌عمومی‌ مدیریت‌۲۳۵
زبان ‌فارسی‌۱۲۵
مجموعه دروس تخصصی (۲)ریاضیات‌ عمومی ۱ و ۲ دوره‌ فنی ‌و مهندسی‌۲۳۰
دوزبان تخصصی (انگلیسی) بر ای داوطلبان رشته مدیریت کسب و کار۱۶۰۵۵ دقیقه

۴- نمرات دروس مختلف در رشته مذکور بر اساس روش‌های علمی تراز و نمره‌کل‌سازی انجام خواهد شد.

۵- موارد فوق شامل رشته “مدیریت امور شهری”  نخواهد شد و سنجش و پذیرش این رشته مطابق با دروس و ضرائب اعلام شده در دفترچه راهنما خواهد بود که مجدداً در جدول زیر درج شده است.

شماره دفترچهعنوان درسضریبتعداد سوالزمان
یکاستعداد و آمادگی تحصیلی‌ ویژه رشته ‌مدیریت‌۲۴۰۱۸۰ دقیقه
دانش‌ مسائل‌ روز در زمینه‌ مدیریت ‌مؤسسات‌ تولیدی‌، خدماتی و طرح‌های عمرانی‌۲۲۵
نظریه‌های ‌عمومی‌ مدیریت‌۲۳۵
زبان ‌فارسی‌۱۲۵
دوزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) برای داوطلبان رشته مدیریت امور شهری۲۶۰۵۵ دقیقه

 


به این مطلب امتیاز بدهید:
توضیحات تکمیلی پیرو اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ برای داوطلبان رشته امتحانی ۱۱۴۸ (مدیریت کسب و کار و امور شهری) در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶
به این مطلب امتیاز دهید: