مالیات بر فروش، مالیاتی است که نسبت به معاملات وضع می شود، مبناء و ماخذ مالیات عبارت است از بهایی که برای کالاها و خدمات مورد مبادله پرداخت می شود.مالیات بر فروش می تواند طیف گسترده ای از کالاها را در بر گیرد.مالیات بر فرآورده های نفتی، مالیات بر سیگار و یامالیات بر نوشابه های غیر الکلی یک نو  مالیات بر فروش به حساب می آیند.وقتی که از مالیات بر فروش نام برده می شود معمولا آن نو مالیاتی مورد نظر است که بر فروش عمومی در سطح خرده فروشی برقرار شده است.منظور از عمومی آنست که مبناء و پایه مالیات بسیار گسترده باشد و بسیاری از کالاها و خدمات را مشمول مالیات سازد.

در قبال عمومی یک نو مالیات بر فروش دیگر((انتخابی)) وجود دارد که صرفاً تعداد بسیار معدودی از کالاها و خدمات را در بر می گیرد.مثل مالیات بر سیگار، مالیات بر اتومبیل و غیره.منظور از اصلاح خرده فروشی انست که این مالیات فقط در مرحله فروش کالا به مصرف کنندگان نهایی اخذ می شود.نرخ رای و معقول چنین مالیاتی معمولاً بین ۳ یا ۵ درصد است.این مالیات را می توان در مراحل مختلف گردش کالا و خدمات در جامعه وضع کرد.مثلاً در مرحله تولید، واردات، توزیع یا مصرف.در بعضی از  کشورها این گونه مالیات بار کلیه مراحل مختلف چرخه تولید کالا، یعنی تولید، توزیع و مصرف، همزمان بسته می شود.

هرگاه مالیات به یک مرحله از مراحل فوق وضع شود مالیات((یک مرحله ای)) و اگر به کلیه مراحل گردش کالا وضع شود نملیات((چند مرحله ای)) فروش نامیده می شود.یکی از اشکالات و نقائص مالیات بر فروش((چند مرحله ای)) آنست که کالاها دارای چرخه و مسیر عبور یکسانی از مرحله تولید یا مرحله مصرف نیستند.بعضی از کالاها مسیر طولانی تری را سیر می کنند و برخی دیگر مسیر کوتاه تری را.بنابراین در وضع و پرداخت مالیات بر فروش چند مرحله ای به این کالاها تبعیض ایجاد می شود.

یکی دیگر از نقائص و نارسایی های چنین مالیات بر فروشی آنست که  هنگام عبور کالا از مرحله ای به مرحله دیگر مالیات پرداخت شده در مرحله قبل به عنوان بخشی از مبناء و ماخذ مالیات در مراحل بعدی قرار می گیرد.بنابراین کالاهایی که از چند مرحله از فرآیند تولید و توزیع می گذرند دارای مبناء محاسبه چند گانه و مضاعف  می شوند یا به عبارت دیگر بار مالیات، مالیات محاسبه می شود. در چنین حالتی برای رفع این نقیصه و در شرایط رقابتی شدید، موسسات تمایل وعلاقه مندی شدیدی به ادغام عمومی چه در مرحله تولید و چه در مرحله توزیع از خود نشان می دهند.بنابراین هرگاه موسسه ای بتواند از مرحله استخراج مواد اولیه تا مرحله خرده فروشی کاالا در قالب یک شخصیت حقوقی واحد، فعالیتهای یولیدی و یوزیعی خود را سازمان دهی کند، فقاط در مرحله آخر یعنی خرده فروشی(فروش کالا به مصرف کنندگان نهایی)مشمول مالیات بر فروش می شود و می تواند نسبت به موسسات دیگری که یک پارچه نشده اند تفوق رقابتی بهتری حاصل کنند.


به این مطلب امتیاز بدهید:
حسابداری مالیاتی(قسمت پنجم):آشنایی با مالیات بر فروش
به این مطلب امتیاز دهید: