صورت سود و زیان

صورت های مالی اساسی،ابزار اصلی جهت عرضه محصول محصول نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری به استفاده کنندگان محسوب می شود.اغلب بدون وجود این صورت ها،استفاده کنندگان منبع رسمی و قابل اعتماد دیگری جهت کسب اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های خود نخواهند داشت. صورت های مالی شامل ۵ بخش است که عبارتند از :

  • ترازنامه
  • سود و زیان
  • گردش سود و زیان انباشته
  • صورت سود و زیان جامع
  • صورت جریان وجوه نقد

یکی از سوال هایی که همیشه در رابطه با صورت های مالی  اساسی وجود دارد،تفاوت میان سود و زیان و صورت سود و زیان جامع هست که در این پست شما می توانید با این تفاوت ها،آشنا شوید

سود وزیان

گزارشی که نتایج فعالیتهای واحد انتفاعی طی دوره حسابداری را نمایش دهد،صورت سود وزیان نامیده می شود. هدف از تهیه این گزارش، ارائه کلیه درآمدها و هزینه ها ی شناسایی شده طی دوره مالی و تمرکز اصلی آن درآمدها وهزینه های عملیاتی است.

سود وزیان جامع

گزارشی که کلیه تغییرات (افزایش یا کاهش )حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف شناسایی شده، اعم از تحقیق یافته وتحقیق نیافته طی دوره مالی رانشان دهد.

از آنجا که صورت سود و زیان جامع در برگیرنده کلیه درآمدها وهزینه های شناسایی شده اعم ازتحقق یافته وتحقق نیافته است سود و زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم صورت سود وزیان جامع انعکاس می یابد. به این ترتیب صورت سود وزیان دوره، یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق یافته) را به تفصیل نشان می دهد وسایر درآمدها وهزینه های شناسایی شده (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق نیافته) به طور جداگانه در صورت سود وزیان جامع انعکاس میابد.

نمونه ای از سایر درآمدها وهزینه های شناسای شده تحقق نیافته که ناشی از تغییرات ارزش داراییها وبدهیهایی است که اساسا”به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری شده وبه موجب استانداردهای حسابداری مربوطه مستقیما”به حقوق صاحبان سهام منظور می شود به شرح ذیل است:

  1. تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
  2. تجدید ارزیابی سرمایه گذاریهای که تحت عنوان دارایی غیره جاری طبقه یندی می شود
  3. تسعیر ارز

نکته :هدف از گزارشگری سود جامع -گزارش میزان عملکرد کلی واحد تجاری است.