استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق

مطابق ماده ۸۷ ق.م.م :

درصورتی که مالیات حقوق بیش از اندازه قانونی پرداخت شده باشد در صورتی مسترد می شود که :

  • درخواست کتبی حقوق بگیر در فاصله پایان تیر ماه تا پایان سال بعد به واحد مالیاتی ارائه شود.
  • حقوق بگیر بدهی مالیاتی قطعی شده نداشته باشد.

⭕️ اداره امور مالیاتی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست استرداد ، موضوع را بررسی و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی از محل وصولی‌های جاری مالیات اضافه پرداختی را مسترد نماید.

⭕️ در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

نکته ۱ : مطابق بخشنامه شماره ۵۹۹۰ مورخ ۸۴/۰۴/۰۶ جهت استرداد اضافه مالیات حقوق پرداختی ، واحد مالیاتی صلاحیت دار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود.

نکته ۲ : مطابق تبصره ماده ۲۴۲ مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان مالیات حقوق مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد ۱٫۵% در ماه از تاریخ ” سه ماه پس از درخواست ” تا ” زمان استرداد” خواهد بود.

نکته ۳ : مطابق ماده ۲۴۳ در صورتی که درخواست استرداد مؤدی را اداره امور مالیاتی رد کند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است