بخشنامه ۲۰۰/۱۰۶۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه۲۰۰-۱۰۶۲۴