بخشنامه ۲۰۰/۱۰۶۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه۲۰۰-۱۰۶۲۴


به این مطلب امتیاز بدهید:
بخشنامه ۲۰۰/۱۰۶۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم
به این مطلب امتیاز دهید: