کاربرد RFID در انبار

در زنجیــره ی تأمیــن، انبــار، عضــو مهمی برای اتصــال اجزای زنجیره محســوب می شــود. برای افزایــش بازدهــی و کاهش هزینه، ســامانه هایی بــرای مدیریــت انبــار طراحــی شــده اند. با این وجــود به روزرســانی روزانــه ی موجــودی انبار،محل اشــیا و … به وســیله ی راه حل های مبتنی بر بارکد یا روش های دســتی مدیریت انبار بسیار ســخت و پرهزینه اســت. در مقاله ی ارایه شده،بــه نحوی امــکان اســتفاده از فنــاوری RFID که امــکان جمع آوری و اشــتراک اطلاعات را در انبار فراهم کند بررســی شــده اســت.

RFID یا فناوری شناســایی براســاس امــواج رادیویی،شــامل فرآیند و مجموعه تجهیزاتی اســت که به وســیله ی آن یک شناســه ی یکتا از طریق امواج رادیویی و به صورت بی سیم به کمک یک پروتکل از پیش تعریف شده از یک شیء دارای برچسب به برچسب خوان منتقل می شــود. در خلال فرآیند شناســایی لازم نیست برچسب و برچسب خوان در دید مســتقیم هم باشــند. ســامانه های RFID بــه دو صــورت فعــال و غیرفعــال عمل می کنند و چهار دســته ی فرکانسی اصلی دارند.فرکانــس کاری تأثیــر زیــادی روی محدوده ی خوانایی برای تشخیص برچسب دارد.

مزایای استفاده از RFID در انبار

یکــی از ویژگی هــای مهم RFID ،عــدم نیاز به بــدون نیاز بــه دید مســتقیم، اشــیاء، پالت ها و جعبه ها به طور خودکار، با ســرعت بیشــتر و در مقیــاس بالاتر تشــخیص داده می شــوند. به این ترتیــب یکــی از کاربردهای خاص ســامانه های RFID ،استفاده از آنها در انبار است.
مهم ترین نتایج اســتفاده از این سامانه در انبار به شرح زیر است:

 • امکان ردیابی ورود و خروج کانالها؛
 • کاهش زمان جستجوی کانالها در انبار؛
 • قابلیت ذخیره ســازی اطلاعــات تمام کانالهای موجــود در انبــار و اطمینــان از معتبــر بــودن موجودی انبار؛
 • مدیریت اعتبار کانالهای انبار به وسیله ی کنترل تاریخ انقضا و آخرین مهلت فروش کانالهای انبار؛
 • افزایش سرعت در عملیات انبارگردانی؛
 • کاهش هزینه ی نیروی انسانی در مدیریت انبار؛
 • جلوگیــری از ســرقت و جابجایی غیرمجاز کالا از انبار؛
 • امکان ثبت مشخصات فرد خارج کننده ی کالا؛

مزایای سامانه ی RFID در برابر بارکد

ســامانه هــای RFID برخــلاف بعضــی از ســامانه های مشابه(مثل ســامانه های شناسایی صوت، روش های شناسایی نوری، پردازش تصویر،بارکد و … ) بسیار مطمئن عمل می کنند. به طور مثال مزیت های RFID نسبت به بارکد به شرح زیر است:

 • عدم نیاز به دید مستقیم برای خواندن برچسب؛
 • امکان خواندن دسته ای و همزمان برچسبها؛
 • امــکان بهبــود کیفیــت عملکرد در مقایســه با امکانات بسیار ساده سامانه های بارکدی؛
 • درصــد بــالای صحــت خواندن برچســب های RFID (حدود ۹۷ – ۹۹ درصد) در مقایسه با سامانه های بارکدی(حدود ۷۵-۸۵ درصد)
 • مقاومت بسیار بیشتر در مقابل خرابی نسبت به برچسب های بارکد؛
 • محدودیــت کمتر برای اســتفاده در محیط های مرطوب، غبارآلود و …؛
 • امکان تغییر ســریع و راحت اطلاعات برچســب RFID در مقابــل ســامانه ی بارکــدی که برای تغییر اطلاعات برچسب باید آن را تعویض کرد.
 • بیشــتر بودن امــکان جعل کد در ســامانه های بارکدی. در ســامانه های بارکدی، کد قابل رؤیت است؛ بنابراین امکان کپی برداری از آن به مراتب راحت تر اســت. در حالــی که امــکان رمز کردن شناســه برچســب های RFID ،تعریف کلمه ی عبور برای عملکرد های مختلف و حتی اســتفاده از عملکردهــای موجــود برای مخــدوش کردن اطلاعات برچسب وجود دارد.
 • معمولا انــدازه ی برچســب های بارکــد از برچسبهای RFID بزرگتر است. همچنین در برچسبهای RFID برخلاف برچسب های بارکد ،نســبت طول به عرض اصلا مهم نیست. بنابراین برچســبهای RFID می توانند مربع، مستطیل یا حتــی دایره ای شــکل باشــند. عــلاوه بر این اندازه ی برچســب RFID روی حجــم کد قابل
  ذخیره، تأثیری ندارد. امــا در بارکد هر چه طول کد بزرگ تر شــود انــدازه ی برچســب بارکد نیز بزرگ تر می شود.
 • بیشــتر بودن محدوده ی خوانایی برای تشخیص برچسب های RFID توســط برچسب خوان(در بــازه ی فرکانســی UHF می توانــد چندیــن متر باشــد) در مقایســه بــا محــدودهی خوانایی برچســب های بارکــدی توســط دســتگاه بارکدخــوان (کــه چنــد ده ســانتی متر اســت).

انواع کاربرد RFID در انبار

 • رسیدن کالاها

  در سامانه ی بارکدی هنگام ورود کالاها به انبار، مسؤول انبار به وسیله ی دستگاه بارکدخوان تک تک بارکدهای نصب شده روی کالاها را می خواند و ثبت می کند در حالی که برچسب خوان RFID می تواند در چند ثانیه تمام برچسبهای نصب شده روی کالاها را خوانده و ثبت کند. بنابراین عملیات ثبت ورودی، حین ورود کالاها انجام می شود. هنگام این عملیات می توان با استفاده از اطلاعات ورودی، کالاهایی که نیاز به انبار شدن ندارند را جدا کرد، کالاهای بسته بندی شده را بدون خارج کردن از بسته بندی ثبت نمود و کالاهای معیوب را از کالاهای سالم جدا کرد. همچنین اگر در سامانه ی ورود انبار،از نوار نقاله استفاده شود برچسب های بارکد قابل خواندن نخواهند بود در حالی که برچسب RFID به راحتی و به سرعت و صرف نظر از چگونگی قرارگیری کالاها یا جعبه ها خوانده می شود. علاوه بر این، در این سامانه نیازی به نصب برچسب اضافه روی بسته بندی نیست زیرا برچسب های داخل بسته بندی قابل خواندن هستند.

 • ذخیره(انبار کردن)

RFID در چیدمان و انبار کالاها نیز کاربردهای ویژه ای دارد و کنترل اطلاعات محل چینش کالاها در انبار را به راحتی ممکن می کند.به عنوان مثال اگر محل کالا در سامانه ی
انبار با محل واقعی آن یکسان نبود به کمک برچسب خوان قابل حمل تشخیص داده می شود و می توان این مغایرت را به مسؤول انبار اطلاع داد.
در این سامانه حتی نیاز نیست محل کالاها از قبل مشخص باشد. بنابراین در چینش کالاها به جای توجه به محل چیدمان می توان به اندازه ی کالاها و محدودیت چینش کالاها در کنار هم توجه کرد.برای مثال می توان سامانه ای طراحی کرد که در صورت نزدیک شدن دو کالای ناهمگون به هم پیام خطایی صادر شود تا به سرعت این کالاها از هم دور شوند.

 • بسته بندی کالاها

  با کمک فناوری RFID می توان از درستی بسته بندی کالاها اطمینان حاصل کرد. همچنین از روی اطلاعات بسته بندی می توان حجم کار انبار، هزینه های انبار و اطالاعات دیگری را نیز به دست آورد.

 • انتقال کالاها

  در مرحله ی خروج کالاها، به وسیله ی یک برچسب خوان RFID می توان مشخص نمود که آیا هر کالا روی خودروی مربوطه بار زده شده است یا خیر. بنابراین انتقال همزمان چندین مجموعه ی بار امکان پذیر خواهد بود. همچنین می توان صحت تعداد و نوع کالاهای بار زده شده را کنترل نموده و سرقت های احتمالی حین بار زدن کالاها را کاهش داد. در نهایت ثبت کالاهای خروجی از انبار به راحتی انجام می شود و با ثبت این اطلاعات می توان از موجودی لحظه ای انبار اطلاع پیدا کرد.

نحوه اجرای پروژه RFID در انبار

برای اجرای یک پروژه ی RFID کافی است تمام کالاهای انبار به برچسب RFID مجهز شوند. در برچسبها، کدی ذخیره می شود که به وسیله ی برچسب خوان خوانده می شود. این کد در نرم افزار مربوط به سامانه ی، معادل کالای خاصی قلمداد خواهد شد.
تمام دربهای ورود و خروج انبار تحت پوشــش برچســب خوان های ثابت قرار می گیرند. بنابراین ورود و خروج ها تشخیص داده می شود.برچسب خوان های قابل حمل می توانند بدون اتصال به رایانه عمل کنند، به این ترتیب نوعی رایانه ی دستی (PDA)محسوب می شوند.برچسب خوان های قابل حمل می توانند در کاربردهای انبارگردانی یا پیدا کردن کالای خاصی در انبار به کار روند.

در سامانه ی پیشنهادی همه ی تجهیزات RFID در بازهی فرکانسی(UHF (860-960MHz کار می کنند.

سـخت افزار مـورد نیـاز برچسـب

کــد مربــوط به هر شــیء به طور منحصــر به فرد در برچســب آن ذخیــره می شــود و می توانــد بــه وســیله ی دســتگاه های برچســب خــوان ثابــت یــا قابل حمــل خوانده یا نوشــته شــود.
برچسب پیشنهادی برای سامانه ی انبار  برچسب غیر فعال است به این معنی که معمولا  برای ارسال اطلاعات موجود روی تراشه نیازی به باتری نیست و انرژی مورد نیاز تراشه از برچسب خوان دریافت می شود.برچسب های پیشنهادی طبق پروتکل های EPC CLASS 1 GEN 2 طراحی شده است. داده می تواند چندین بار از روی تگ خوانده شده یا روی آن ذخیره شود و در بیش از ۹۹ درصد موارد اطلاعات برچسب به درستی خوانده می شود. این نوع برچسب در برابر آب و خراشیدگی مقاوم است و داده می تواند حدود ۱۵ سال روی تراشه ی آن برچسب باقی بماند.
تراشــه ی این برچسب ها قابلیت ذخیره ی حداقل ۲۴ رقم در مبنای هگزادسیمال را داراست.

دسـتگاه برچسـب خـوان (Reader)

این دستگاه کد ذخیره شده روی برچسب ها را می خواند. بدین صورت که با عبور برچسب از کنار دستگاه برچسب خوان، کد برچسب خوانده می شود و نرم افزار مربوطه اطلاعات مربوط به کد برچسب خوانده شده را نمایش یا تغییر می دهد.
برچســب خوان هــای پیشــنهادی می تواننــد از دو نــوع ثابــت و قابل حمــل باشــند. می توان به برچســب خوان ثابت، آنتن متصل کرد. به کمک آنتن، قدرت خوانایی برچسب خوان افزایش یافته و عــلاوه بر آن می تــوان درب انبــار را به نحوی پوشــش داد که هر کالایی کــه از درب یا ورودی انبار عبور می کند شناســایی شــود. در شــکل زیر ،نمونه هایی از برچســب خوان و آنتن را مشــاهده می کنید.برچسب خوان قابل حمل، امکان خواندن کد ذخیره شده بر روی برچسب ها را در هر محلی فراهم می کند. یعنی می توان در انبار،با در دست داشتن برچسب خوان، از موجودی و یا محل کالای مورد نظر مطلع شد که این ویژگی از لحاظ صرفه جویی در زمان، بسیار حایز
اهمیت خواهد بود. همچنین می توان اطلاعات برچسب خوانده شده را در قالب های Excel وText ذخیره نمود. امکان نصب نرم افزار برای آشکارسازی اطلاعات مربوط به برچسب نیز برای این نوع برچسبخوان وجود دارد.
برچسب خوان پیشنهادی شرکت Ls استاندارد های (EPC CLASS 1 Gen  ۲ EPC(C2G2  و ۶C-18000 ISO را پشتیبانی می کند.

برچسب RFIDRFIDRFID

نرم افزار مدیریت اطلاعات

تمام سامانه های RFID برای آن که به طور مناسب مورد استفاده قرار گیرند به نرم افزارهایی نیازمندند که اطلاعات خوانده شده توسط برچسب خوان ها را پردازش کند. نرم افزار مورد نیاز در واقع عملیات پردازش کد نوشته شده بر روی برچسب و تبدیل آن به اطلاعات آیتم های درخواستی را عهده دار می باشد. به عنوان مثال، این آیتم ها می توانند شامل موجودی کل، موجودی هر قسمت از انبار،فهرست کالاها و سایر اطلاعات مربوط به آن مثل تاریخ ورود شیء به انبار، تاریخ انقضا، کالاهای ناهمگون با آن کالا، محل قرارگیری و … باشد.بنابرایــن باید نرم افزاری برای ذخیــره، بازیابی و مدیریت اطلاعات طراحی کرد. این نرم افزار بسته به نیاز مشتری پیاده سازی می شود.

 

لینک دانلود مستقیم مقاله


به این مطلب امتیاز بدهید:
استفاده از فن آوری RFID در انبارداری
به این مطلب امتیاز دهید: