قانون برگزاری مناقصات

این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد.

این مجموعه بصورت تخصصی تمام اطلاعات و نکاتی را که برای برگزاری مناقصات باید بدانید را در اختیار شما قرار می دهد.

این مجموعه شامل مطالب زیراست:

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول : کلیات

فصل دوم: سازماندهی مناقصات

فصل سوم: برگزاری مناقصات

فصل چهارم: مقررات مناقصات

آیین نامه های اجرایی

تعیین نصاب معاملات

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

فصل اول : کلیات

فصل دوم: انواع پیمانکاران

فصل سوم: تشخیص صلاحیت پیمانکاران

فصل چهارم: ضوابط و نظامات

اصلاح بند الف ماده ۵ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاح ماده ۲۷ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاح ماده ۲۹ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

فصل اول : کلیات

فصل دوم: انواع مشاوران

فصل سوم: تشخیص صلاحیت مشاوران

فصل چهارم: مقررات عمومی

جداول مربوطه

اصلاح ماده ۱۹ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

اصلاح موضوع  آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

اصلاح  آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

تصویب نامه راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده ۲۱ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

اصلاح ردیف ۲ بند الف ماده ۷ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح ساخت

اصلاح آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت

اصلاح آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت

اصلاح  آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران صنعت ساخت

اصلاح بندهای ۱،۲،۴ ماده ۱۷ آیین نامه تشخیص پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه های اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

فصل اول : کلیات

فصل دوم: فرایندها ، نقش ها و روش ها

فصل سوم: ارزیابی کیفی پیمانکاران

فصل چهارم: ارزیابی کیفی تامین کنندگان

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات

فصل اول : کلیات

فصل دوم:نظام مستند سازی مناقصات

فصل سوم: نظام اطلاع رسانی مناقصات

اصلاح آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطاع رسانی مناقصات

لغو تبصره بند ب ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات

فصل اول : کلیات

فصل دوم: ضوابط و مقررات

آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات

فصل اول : کلیات

فصل دوم: اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره

فصل سوم: ارزیابی کیفی مشاوران

فصل چهارم: ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۹ آیین نامه بند “ه” ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات

اصلاح بند الف ماده ۱۰ آیین نامه بند “ه” ماده ۲۹

قانون برگزاری مناقصات

آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

اصلاحیه جداول پیوست آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۶ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

 

 

 

95,000 ریال – خرید