برچسب: ملغي الاثر شدن قسمت اخير ماده(11)آيين نامه اجرايي ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری