تبلیغات

دانلود فایل گروه بندی صاحبان مشاغل وتکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و روش های نگهداری آنها

براساس اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل موظفند با رعایت اصول و ضوابط تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و سایر ضوابط مربوط، نسبت به تنظیم و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد اقدام و ضمن تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود براساس دفاترو اسناد و مدارک مذکور، حسب درخواست ادارات امور مالیاتی آنها را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به ادارات ذیربط ارائه نمایند.

گروه بندی مودیان

وظیفه قانونی صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر حسب گروهی که مودیان در آن قرار گرفته اند تعیین  میشوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد به شرح جدول ذیل گر وهبندی میشوند.

جدول گروه بندی صاحبان مشاغل براساس حجم فعالیت 

گروهشرح
اولمجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده* طبق آخرین برگ مالیات قطعی**عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده  باشد ، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
  اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت خود از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب  می شوند :

 1. دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان).
 2. صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن  دارای جواز تاسـیس و پروانـه بهـره بـرداری ازوزارتخانه ذی ربط.
 3. صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر.
 4. صاحبان بیمارستان ها، زایشگاهها ، کلینیک های تخصصی.
 5. صاحبان مشاغل صرافی.
 6. فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط.
دوممجموع مبلغ فروش کالا وخدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده* طبق آخرین برگ مالیـاتدوم  قطعی** عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد که تا تاریخ پایان دی مـاه سـال قبـل از شـروع سـال مالیـاتی ابـلاغ شـده  باشـد، هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد .
سوممودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم محسوب می شوند.
*  مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت  
** مجموع برگ قطعی های  اصلی و متمم

نکات مهم  درخصوص گروه بندی مودیان 

 1. در مورد فعالیت های صرفا خدماتی گروه بندی مودیان با لحاظ کردن ۰۵ % مبلغ مندرج در جدول فوق انجام  می شود.
 2. در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات ویا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل قرار م یگیرد.
 3. مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل براساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد.
 4.  مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
 5. در دوسال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل، به استثنا مودیانی که براساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند ،انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط، به انتخاب مودی خواهد بود.
 6. صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار میگیرند، می توانند در هرسال مالیاتی نسبت به انجام تکـالیف گـروهبالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

تکالیف مودیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا  اسناد و مدارک

 گروه اول: صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیـه اشـخاص حقـوقی مکلـف بـه نگهـداری دفـاترروزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی  (مکـانیز ه/ الکترونیکـ ی)  متکـی بـه اسـناد و مـدارک، بـا رعایـتمقررات مندرج در ماده ۶()آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها موضوع ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۴ قانون مالیا تهای مستقیم، می باشند.

 گروه دوم : صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرنـ د، مکلـف انـد بـرای هرسـال مالیـاتی اسـناد و مـدارکمربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایردرآمدها و اسـناد خریـد کـالا، خـدمات ودارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقـوع هریـک از رویـدادهای مـالی، نگهـداری وصورت درآمد و هزینه ماهیانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهیه شده توسط سازمان امـور مالیـاتی کشـو ر تنظـیمنمایند .فر مهای مربوط به این گروه عبارتند از:

 • صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم: در این فرم ریز درآمد و هزینه مودی در هر ماه درج می شود.
 • صورت درآمد و هزینه سالانه : اعداد مربوط به ستون جمع “صورت درآمد و هزینه ماهیانه” به این فرم انتقال م ییابد.

 گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند، مکلفند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خـدمات و نیـز اسـنادهزینه ی انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را در چارچوب فرم “خلاصـه درآمـد و هزینـه سـالانهگروه سوم” تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند.

نکته مهم: بدیهی است با توجه به حذف بندهای سـه گانـه الـف، ب، ج موضـوع مـاده ۵۹ قـانون مالیـات هـای مسـتقیم، دراصلاحیه اخیر قانون موصوف ،ثبت دفتر درآمد و هزینه ( موضوع بند ب ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) برای عملکردسال ۱۳۹۵ و پس از آن توسط ادارات امور مالیاتی، درخصـوص صـاحبان مشـاغل، موضـوعیتنخواهد داشت.

مودیان محترم مالیاتی می توانند جهت دریافت نسخه الکترونیکی آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسـناد و مـدارک وروش های نگهداری آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و فرم هـای مربـوط، بـه وبگـاه سـازمان امـورمالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

برای عملکرد سال ۱۳۹۴، صاحبان مشاغل باید تکالیف قانونی خود را حسب مـورد بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر، به انجام رسانند. صاحبان محترم مشاغل حداکثر تـا پایـان خـردادماه سال ۱۳۹۵ فرصت دارند تا از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیک سازمان به نشانی www.tax.gov.ir، نسبت بـه تنظیم و تسلیم  اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴به ادارات امور مالیاتی، اقدام و مالیات متعلق را بر اسـاس نـرخ مـاده۱۳۱ اصلاحی قانون، پرداخت نمایند.

لینک دانلود فایل با  فرمت pdf را از لینک زیر دانلود نمائید

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری