تبلیغات

ازکار افتادگی (مواد ۷۰ تا ۷۵)

قانون از کار افتادگی

ماده‌ ۷۰ـ

بیمه‌شدگانی‌ که‌ طبق‌ نظر پزشک‌ معالج‌ غیرقابل‌ علاج‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شوند پس‌ از انجام‌ خدمات‌ توان‌بخشی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ توان‌بخشی‌ یا اشتغال‌ چنانچه‌ طبق‌ نظر کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ مذکور در ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ توانایی‌ خود را کلاً یا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر با آنها رفتار خواهد شد:

الف‌) هرگاه‌ درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ شصت‌ وشش‌ درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ می‌شود.

ب) چنانچه‌ میزان‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌ شده‌ بین‌ سی‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد ازکارافتاده‌ جزئی‌ شناخته‌ می‌شود.

ج‌) اگر درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌ شده‌ بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌ درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

ماده‌ ۷۱ـ

بیمه‌شده‌ای‌ که‌ دراثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ ازکارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ شود بدون‌ درنظر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار را خواهد داشت‌.

ماده‌ ۷۲ـ

میزان‌ مستمری‌ ماهانه‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار عبارت‌ است‌ از یک‌ سی‌ و پنجم مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ مبلغ‌ از پنجاه‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او کمتر و از صددرصد آن‌ بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ همسر بوده‌ یا فرزند یا پدر یا مادر تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشند و مستمری‌ استحقاقی‌ آنها از شصت‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ آنها کمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ به‌ عنوان‌ کمک‌، مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ مستمری‌ و کمک‌ از (۶۰%)تجاوز نکند پرداخت‌ خواهد شد. (با قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی عبارت یک سی و پنجم به یک سی‌ام تغییر یافته است).

تبصره‌ ۱ـ شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط‌ زیر تحت‌ تکفل‌ بیمه‌ شده‌ محسوب‌ می‌شوند:

۱ـ سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و یا به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ کلی‌ بوده‌ و در هر دو حالت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ننماید و معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود.

۲ـ فرزندان‌ بیمه‌شده‌ که‌ حائز شرایط‌ مذکور در بند ۳ ماده‌ ۵۸ این‌ قانون‌ باشند.

۳ـ سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر بوده‌ یا اینکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ و در هرحال‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ندارند.

تبصره‌ ۲ـ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بیمه‌شده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد یا حقوق‌ او که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ گردیده‌ ظرف‌ هفتصد و بیست‌ روز قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار یا شروع‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر روزهای‌ کار ضرب‌ در سی‌.

ماده‌ ۷۳ـ

به‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ سی‌وسه‌ تا شصت‌وشش‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار پرداخت‌ خواهد شد. میزان‌ مستمری‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد ازکارافتادگی‌ در مبلغ‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ استحقاقی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ ۷۲ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌گردد. (به موجب قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار مصوب ۱۵/۱۰/۶۲، افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی تابع ضوابط موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود)

ماده‌ ۷۴ـ

بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ ده‌ تا سی‌وسه‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ میزان‌ این‌ غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سی‌وشش‌ برابر مستمری‌ استحقاقی‌ مقرر در ماده‌ ۷۲ این‌ قانون‌ ضرب در، درصد ازکارافتادگی‌.

ماده‌ ۷۵ـ

بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیرناشی‌ از کار یا ابتلا به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسال‌ کار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ باشد پرداخت‌ نموده‌ باشد در صورت‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ غیرناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌ـ محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمری‌ ازکارافتادگی‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۷۰ این‌ قانون‌ و تبصره‌ ۲ آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. (در متن قانون مصوب سال ۱۳۵۴، «ماده ۷۰» ذکر گردیده است. لکن به نظر می‌رسد که با عنایت به اینکه اولاً: متن ماده ۷۰ ارتباطی با تبصره مورد بحث ندارد و ثانیاً: ماده ۷۰ تبصره‌ای ندارد، صحیح است که «ماده ۷۲» آورده شود که با موضوع مرتبط و واجد تبصره است)

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری