لطفاً تا پایان آپلود فایل (ها) منتظر بمانید...
% 0

اطلاعات آزمون شما در بخش حسابداری

رتبه شما در رده بندی
رتبه شما در رده بندی کل
تعداد آزمون های قبول شده
آزمون هایی که شرکت کردید
حسابرسی َشرکت کننده: 75 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آمار تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
ریاضی تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 1 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
زبان انگلیسی تخصصی حسابداری َشرکت کننده: 33 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون مفاهیم حقوق و دستمزد َشرکت کننده: 86 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون مالیات بر ارزش افزوده َشرکت کننده: 65 نفر حسابداری مالیاتی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون سهام و حسابداری سهام َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون رایانه کار (ACDL) َشرکت کننده: 29 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری دارایی های ثابت َشرکت کننده: 34 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون انبار و حسابداری انبار َشرکت کننده: 43 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون صورتهای مالی َشرکت کننده: 43 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری سفارشات خارجی َشرکت کننده: 2 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری پیمانکاری َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون ثبت های حسابداری َشرکت کننده: 0 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری دولتی َشرکت کننده: 20 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون گزارشگری مالی َشرکت کننده: 15 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری شرکتها َشرکت کننده: 34 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون رایانه کار حسابداری َشرکت کننده: 25 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری مقدماتی َشرکت کننده: 69 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری مالیاتی َشرکت کننده: 26 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری صنعتی َشرکت کننده: 19 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون استانداردهای حسابرسی َشرکت کننده: 11 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون استانداردهای حسابداری َشرکت کننده: 23 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری پیشرفته َشرکت کننده: 8 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حسابداری میانه َشرکت کننده: 14 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی َشرکت کننده: 9 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
آزمون حقوق تجارت َشرکت کننده: 6 نفر حسابداری و مالی 20 دقیقه شرکت در آزمون
نام آزمون دسته بندی پاسخ درست درصد تاریخ آزمون
حسابداری دارایی های ثابت حسابداری 25/40 %55 8 شهریور 98
مفاهیم حقوق و دستمزد فناوری اطلاعات 25/40 %55 1 شهریور 98
حسابداری مقدماتی زبان انگلیسی 19/40 %49 25 مرداد 98
رایانه کار حسابداری اقتصاد 26/40 %56 4 مرداد 98
صورتهای مالی کامپیوتر 14/40 %38 12 تیر 98
تعیین سطح دوره حسابداری سپیدار سیستم روانشناسی 38/40 %86 13 اردیبهشت 98
حسابداری مقدماتی زبان انگلیسی 19/40 %49 25 مرداد 98
رایانه کار حسابداری اقتصاد 26/40 %56 4 مرداد 98
صورتهای مالی کامپیوتر 14/40 %38 12 تیر 98
تعیین سطح دوره حسابداری سپیدار سیستم روانشناسی 38/40 %86 13 اردیبهشت 98
رتبه نام کاربری امتیاز +/- تغییر رتبه
1 ehsanrasouli 3265 5
2 mahshidmilani 3200 1
3 rezakamali 2850 3
4 sinashabani 2860 0
5 saeedghanbari 2695 2
6 sohrabtahmasbi 1263 2
7 sohrabtahmasbi 1263 2
تمام حقوق مادی و معنوی برای وب سایت حسابداری چابک محفوظ است.